04 اردیبهشت
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ فلکه ارتش_روبه روی ایستگاه بی ار تی جنب بانک سپه آموزشگاه آرکا دانش نویان

کارگاه 2روزه اینسکیپ رویت

21 فروردین
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ فلکه ارتش_روبه روی ایستگاه بی ار تی جنب بانک سپه آموزشگاه آرکا دانش نویان

کارگاه 1 روزه عکاسی

10 مرداد
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ فلکه ارتش_روبه روی ایستگاه بی ار تی جنب بانک سپه آموزشگاه آرکا دانش نویان

کارگاه 1روزه رندر حرفه ای با لومیون